زانویی ها

زانویی های تولیدی شرکت حدیدسا شامل انواع زانوهای 180o، 90o و 45o جوشی و مطابق با استاندارد ASME-ANSI B16.9 می باشد. هر دو نوع زانوهای شعاع بلند و شعاع کوتاه در شرکت حدید سا قابل تولید و عرضه می باشد.

2009112394240734